Schooljaarverslag 2022

Waarnemend rector: Lisette Verstegen
Opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
Locaties: Boxmeer en Gennep

Elzendaalcollege: een betrokken school

Onze school staat bekend om de warme sfeer: tussen collega’s onderling en tussen collega’s en leerlingen. We zien veel oud-leerlingen terug als collega. Met dit in het achterhoofd willen we graag het goede behouden en tegelijkertijd de ontwikkeling omarmen. Dit proces is door externe en interne gebeurtenissen in een stroomversnelling gekomen.

Drie gebeurtenissen zijn de afgelopen vier jaar van grote invloed geweest op het behalen van de ambities van het oude schoolplan en het bijstellen naar nieuwe ambities:

  • de covid-19 pandemie
  • de regiovisie
  • verandering in leiderschap

De covid-19 pandemie

De covid-19 pandemie bracht een urgentie met zich mee, die enerzijds zorgde voor vraagstukken over sociale en fysieke veiligheid en anderzijds zorgde voor een grote impuls op het vlak van ict en onderwijs.

De pandemie veranderde tevens de maatschappij om ons heen, welbevinden en mentale gezondheid staat meer dan ooit onder druk, verschillen (van mening) worden uitvergroot, terwijl we grote behoefte hebben aan samenwerking en dialoog.

Voor onze school werd duidelijk dat de grote betrokkenheid onderling en bij onze leerlingen ons veel heeft gebracht in deze moeilijke tijd. Eveneens werd duidelijk dat het digitale lesgeven de behoefte aan de ambitie tot eigenaarschap bij collega’s en leerlingen bevestigde.

De NPO-gelden zijn voornamelijk ingezet om extra lessen en extra ondersteuning voor de leerlingen enerzijds en scholing voor het personeel anderzijds. De scholing is nodig om toegerust te zijn op dat wat de maatschappij van ons vraagt en gaat vragen; een pedagogisch veilige school, didactiek passend bij formatief handelen en gebruikmakend van ict. 

De regiovisie

Als gevolg van de leerlingenkrimp en de tekorten op de arbeidsmarkt, de mismatch die er ontstaan is, is het noodzakelijk om samen te werken om een rijk en regionaal onderwijsaanbod te blijven bieden. De samenwerking met Merletcollege en Metameer, waarbinnen met Metameer gefuseerd wordt, biedt onze school kansen. De stappen die de afgelopen jaren zijn gezet in het elkaar leren kennen en het met elkaar gaan samenwerken, zijn nieuw en spannend.

Verandering in leiderschap

Het leiderschap is in ontwikkeling van voornamelijk positioneel leiderschap naar (meer) gespreid leiderschap als gevolg van een aantal wijzigingen in de schoolleiding en ondersteunende diensten. Dit resulteerde in een organisatieverandering op de locatie Boxmeer en een onderzoek naar een passende organisatie voor de locatie Gennep.

Ander leiderschap vraagt ander gedrag van iedereen in de organisatie en vraagt om professioneel persoonlijk leiderschap. Deze professionalisering is in volle gang en is nodig om het ontwikkelpotentieel van het personeel verder tot bloei te laten komen, hetgeen voorwaardelijk is om onze onderwijsambities te verwezenlijken.
De manier waarop het onderwijskundig deel van het schoolplan tot stand is gekomen is nieuw en het gevolg van bovenstaande gebeurtenissen. Ondersteuning door een externe partij, een kernteam bestaande uit leraren, dat het proces leidde met veel interactie met personeel en leerlingen, waarbij schoolleiding ‘zich beperkte’ tot kaders stellen.