Schooljaarverslag 2023

Het Elzendaalcollege is een betrokken school waar goed onderwijs wordt gegeven. Leerlingen leggen er in een vertrouwde omgeving een stevige basis waarop ze kunnen bouwen.

 

Rijk onderwijsaanbod
Op het Elzendaalcollege valt er wat te kiezen. De school heeft een rijk onderwijsaanbod met op de locatie in Boxmeer (mavo, havo, vwo) examenvakken als muziek, maatschappij- en bedrijfswetenschappen, Cambridge Engels en klassieke talen. Op de locatie in Gennep bieden wij keuze uit maar liefst drie profielen om je VMBO (theoretisch, Basis, Kader) af te ronden: Zorg & Welzijn (Z&W), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Dienstverlening & producten (D&P);. Wij werken daarbij veel samen met bedrijven en vakmensen uit de regio. Op beide locaties vinden we het welkom heten van onze leerlingen op het Elzendaalcollege en de sociale ontwikkelingen die daarbij horen erg belangrijk. Dat doen we onder andere door Persoonlijke Ontwikkeling als vak aan te bieden. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en de demografische ontwikkelingen, zijn we sinds 1 augustus 2023 gefuseerd met Metameer en zijn we intensiever samen gaan werken met het Merletcollege.
Dit biedt ons de kans om óók in de toekomst een rijk onderwijsaanbod in de regio in stand te houden en kwalitatief én kwantitatief verder te ontwikkelen. We bouwen aan het versterken van partnerschappen en netwerken die hieraan ondersteunend zijn, zoals Sterk Techniekonderwijs, Sterk Zorg en Welzijnsonderwijs, het Samenwerkingsverband en Platform Mooi Maasvallei.
In 2023 hebben we, na een intensieve ontwikkelperiode, een nieuw schoolplan opgeleverd. De volgende pijlers vormen daarin de basis voor de ambities en doelen van de school:
1. Leren voor het leven
2. Samen verantwoordelijk
3. Samen ontdekken
Het is onze ambitie om leerlingen tijdens hun tijd op het Elzendaalcollege in toenemende mate autonomie en verantwoordelijkheid (eigenaarschap) te geven. We vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen ontdekken wat ze kunnen, wat ze durven, wat ze motiveert, wat ze raakt en wat ze met en van een ander kunnen leren. Deze ontwikkeling past bij de verbeterpunten die leerlingen en ouders ons mee hebben gegeven in de onderzoeken die we uitvoeren naar de kwaliteit van ons onderwijs.


Transitie naar de toekomst
Het Elzendaalcollege blijft in de kern een school die staat en gaat voor de groep. Tegelijkertijd onderzoeken
we waar meer flexibele onderwijspaden in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen zijn. Meer vrijheid aan de voorkant, vraagt om structuur en samenwerking aan de achterkant. Daarom zijn we in 2023 gestart met scherper in beeld brengen van de doelen van ons onderwijs (schoolcurriculum). Dat doen we met onze onderwijsteams en met de leerlingen, bijvoorbeeld door de inzet van leerlingarena’s. Waar mogelijk en wenselijk doen we dat samen met de andere scholen in de regio.
Speciale aandacht was er voor de basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid). De landelijke trend is dat op deze gebieden, in het bijzonder taal, de resultaten teruglopen.
Dat is ook bij ons herkenbaar en dat heeft onze aandacht. We brengen de vorderingen beter in beeld door de inzet van een leerlingvolgsysteem en hebben in 2023 voor taal en burgerschap speerpunten beschreven die we de komende jaren verder vertalen naar onze vaklessen en activiteiten.
Er was in 2023 niet alleen aandacht voor de basisvaardigheden, maar ook voor extra uitdaging. We schreven een plan en ontvingen extra gelden om ons de komende jaren te professionaliseren in het begeleiden van leerlingen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid. Bijzonder begaafde leerlingen kunnen
door bijvoorbeeld onderpresteren en gebrek leervaardigheden vastlopen of zelfs uitvallen.
Door vroeg te signaleren kunnen we deze doelgroep beter begeleiden en thuisnabij onderwijs bieden waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen.
Om onderwijsachterstanden (ontstaan door de pandemie) weg te werken hebben de laatste NPOmiddelen en werkdrukgelden hoofdzakelijk ingezet om mentoren extra te faciliteren, zodat we voldoende ruimte hadden om leerlingen extra te begeleiden, zowel sociaal-emotioneel als in het verwerven van leervaardigheden. Daarnaast hebben we een aantal klassen kunnen verkleinen en extra steunlessen (flexlessen) aangeboden.


Toekomstbestendige organisatiestructuur

In 2023 onderzochten we welke structuur van management en stafdiensten die ondersteunend zijn aan de ontwikkelingen waaraan we gedurende deze schoolplan- en fusieperiode werken. Er waren veel activiteiten die in het teken stonden van ontwikkelingen en afstemming daarvan in de regio. Na een periode van wisselingen en plaatsvervanging in de directie, trad op 1 november Elke Oegema in dienst als rector van de fusieschool. Op de locatie in Boxmeer startte een nieuwe directeur en in Gennep trad, na de pensionering van de directeur, een interim-directeur in dienst. Vanuit deze positie is er ruimte om te rgroeien naar een passende en toekomstbestendige organisatiestructuur voor de regio.