Onze school biedt in de bovenbouw een ruim aanbod en je kunt kiezen voor een aantal richtingen. Hierdoor kun je zorgen dat de opleiding bij goed jou aansluit.

Op het Elzendaalcollege valt veel te kiezen

Het vmbo kent vier leerwegen, de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg (mavo). De leerwegen onderscheiden zich door de tijd die besteed wordt aan de algemene vakken en het beroepsgerichte programma. Zo bestaat de basisberoepsgerichte leerweg voornamelijk uit praktijkvakken en de kaderberoepsgerichte leerweg voor een groot deel uit praktijkonderwijs. De mavo en havo/leerjaar 3 bestaan voornamelijk uit algemene vakken.

Na leerjaar 3 stroom je als havo/vwo-leerlingen door naar de bovenbouw van onze locatie in Boxmeer. Dit is ook mogelijk als je van 4 mavo komt. De onderwijsprogramma's sluiten op elkaar aan.

Op deze pagina lees je over:

 • Mavo
 • Havo/vwo
 • Profielen basis en kader (vakopleiding)
  Produceren, Installeren en Energie
  Dienstverlening & Producten
  Zorg & Welzijn
  Zo ziet dat eruit
 • Talen
 • Maatschappijvakken
 • Bètavakken
 • Cultuur
 • Design & Innovation

Mavo

De bovenbouw van de mavo is voornamelijk theoretisch en gericht op een vervolgopleiding op het mbo niveau 4 of de havo. In het derde leerjaar bestaat het vakkenpakket uit Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer 1, CKV, rekenen, lichamelijke opvoeding en het praktijkvak Design & Innovation.

In de bovenbouw staat ook loopbaanoriëntatie en -begeleiding op het programma. Hierin wordt aandacht besteed aan leren kiezen en oriënteren op de vervolgopleiding. Je maakt een sectorwerkstuk over de eventuele beroepskeuze na de mavo. Hierbij krijg je hulp van de decaan. In het derde leerjaar ga je op stage.

De mavo-opleiding duurt vier jaar. Als mavoleerling kies je in het vierde leerjaar een profiel, een vakkenpakket. Via deze vier profielen heb je een grote keuzevrijheid om het vakkenpakket te kiezen dat bij jou past.
 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Economie
 • Groen

Havo/vwo

De havo-opleiding duurt vijf jaar, de vwo-opleiding duurt zes jaar. De eerste drie leerjaren van zowel havo als vwo kun je op het Elzendaalcollege in Gennep volgen. Zo kun je dichtbij en kleinschalig starten met je havo/vwo. 

Daarna stroom je door naar het Elzendaalcollege in Boxmeer. Tegen die tijd zijn onze leerlingen meestal toe aan deze volgende stap. Je hebt dus fijn de tijd om je daar op voor te bereiden.

 • 100% doorstroomgarantie naar Elzendaalcollege Boxmeer

Profielen basis en kader (vakopleiding)

Je kunt in Gennep na het tweede leerjaar kiezen uit drie profielen. Naast de praktische vakken krijg je ook algemene vakken. Je kunt naast de keuzemogelijkheden die tot verbreding leiden (D&P), ook voor verdieping kiezen (PIE en Z&W). Na het behalen van het diploma kun je ook een vervolgopleiding kiezen anders dan in lijn met het gekozen profiel, alle mogelijkheden zijn nog open.

Produceren, Installeren en Energie

PIE is een brede technische opleiding. Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten en ga je deze ook zelf maken en installeren, twee- en driedimensionaal. Je leert ook over duurzame energie en het klimaat. Je gaat op excursie naar Technishow in Utrecht en bezoeken diverse bedrijven in de regio. Je gaat ook op stage. We werken intensief samen met het bedrijfsleven en de technische vervolgopleidingen. 

Dit profiel bestaat uit de volgende modules: 

 • Module 1: Ontwerpen en maken 
 • Module 2: Bewerken en verbinden van materialen 
 • Module 3: Besturen en automatiseren 
 • Module 4: Installeren en monteren

Dienstverlening & Producten

Dit profiel bestaat uit de volgende modules: 

 • Module 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever 
 • Module 2: Presenteren, promoten en verkopen 
 • Module 3: Een product maken en verbeteren 
 • Module 4: Multimediale producten maken 
Deze vier profielen komen aan het eind van leerjaar vier samen in het keuzevak ‘ondernemen’, dat je als vierdejaarsleerling Dienstverlening & Producten volgt. Je schrijft jouw eigen ondernemingsplan. Je maakt een techniekproduct en ontwerpen hiervoor een huisstijl, maakt een website, promotiefilmpje en ander promotiemateriaal. Je gaat ook op stage.

Zorg & Welzijn

Z&W bestaat uit de volgende modules: 

 • Module 1: Mens en activiteit 
 • Module 2: Mens en gezondheid 
 • Module 3: Mens en omgeving 
 • Module 4: Mens en zorg 
We werken regionaal intensief samen met onder andere zorgaanbieders, kinderdagverblijven, horecaondernemers in de regio en de gemeente. Je gaat ook op stage. Als derdejaars leerling doe je mee aan een kleuterproject en kunstschat; een samenwerking tussen leerlingen en cliënten van Dichterbij. Je maakt contact met elkaar via teken- en schilderopdrachten. Daarnaast breng je een bezoek aan het MuZIEum in Nijmegen. In het vierde leerjaar ga je naar de huishoudbeurs of het Rijksmuseum en werk je, in samenwerking met gemeente Gennep en andere scholen, aan wisselende projecten. 

Zo ziet dat er uit

Elk profiel bestaat uit drie delen, namelijk: 

1. Een gemeenschappelijk deel
Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, CKV en rekenen 

2. Profieldeel
Profiel gebonden vakken zijn vakken die horen bij het gekozen profiel.

 • Bij PIE zijn dat wis- en natuurkunde
 • Bij D&P zijn dat economie en wiskunde
 • Bij Z&W zijn dat biologie, wiskunde of maatschappijleer 2. 
Beroepsgericht profielvak is het profielvak dat uit vier verplichte modules bestaat. Elke module bestaat uit algemene en professionele kennis, vaardigheden en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Hierin is aandacht voor leren kiezen en oriënteren op de vervolgopleiding.


3. Vrij deel
Naast de verplichte modules van het profielvak kun je in het vrije deel kiezen voor tenminste vier beroepsgerichte keuzevakken. De school bepaalt het aanbod van de beroepsgerichte keuzevakken. Deze kunnen eventueel ook uit een ander profiel komen. De keuzevakken bieden mogelijkheden voor verbreding en/of verdieping en houden in sterke mate rekening met verschillen tussen leerlingen en met individuele voorkeuren en indien van toepassing, met mogelijkheden in de regio.

Talen

Naast het vak Nederlands bieden we ook Engels en Duits aan. In de onderbouw krijg je ook Franse les.

Nederlands

Bij het vak Nederlands is er aandacht voor literatuur en lezen we verhalen of boeken. In samenwerking met BiblioPlus hebben we een eigen bibliotheek op school. Je leert via de methode Nieuwsbegrip XL waarbij we teksten uit de actualiteit gebruiken. Daarnaast ga je films analyseren en is er veel aandacht voor kijken en luisteren. Uiteraard komt ook het schrijven aan bod; een nette mail, een zakelijke brief of een artikel.

Engels en Duits

Bij de vakken Engels en Duits staat naast de lees-, schrijf- en spreekvaardigheid de cultuur van deze landen centraal. Engels is een eindexamenvak voor alle leerwegen. Duits wordt aangeboden in leerjaar 3 en 4 van de mavo. Met verschillende reizen en uitwisselingsprojecten krijg je een goed beeld van het leven in deze landen. Onder andere in de derde ga je drie dagen naar de Belgische Ardennen en in de vierde naar drie dagen naar Engeland. 

Anglia en Cambridge

We bieden naast de normale lessen Engels, extra Engelstalig onderwijs aan: Anglia. Voor leerjaar 1 en 2 van kader, mavo, havo en vwo is dit standaard in het rooster verwerkt. Onze basisleerlingen mogen ervoor kiezen om Anglia te volgen. In leerjaar 3 (mavo/havo) kun je, bovenop de bestaande lessen, kiezen voor Anglia. 

Tijdens de lessen Anglia spreek je overwegend Engels. Het voordeel van Anglia onderwijs is dat je op je eigen niveau les krijgt én examen doet. De lessen krijg je van onze docenten Engels. De opleiding sluit je af met internationaal erkende diploma’s. Dit biedt je de kans om toegelaten te worden tot Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. 

Onze school kiest ervoor om alle andere vakken in het Nederlands te geven, zodat we de lesstof goed kunnen overdragen. De eindexamens van deze vakken zijn ook in het Nederlands.

Maaschappijvakken

We bereiden je voor op jouw rol als wereldburger door binnen de maatschappijvakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie intensief samen te werken.

Maatschappijleer en economie

Bij maatschappijleer behandelen we de actualiteit van de dag en maken we kennis met ons rechtssysteem en ons politieke systeem. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Jongeren & Politiek waarbij je als derdejaars leerling van mavo en havo/vwo in samenwerking met gemeente Gennep en diverse lokale politici met een politiek vraagstuk aan de slag gaat. Hiervoor doe je onderzoek, breng je een advies uit en presenteert dit tijdens een officiële raadsvergadering in het bijzijn van de burgemeester.

Met het vak economie ontwikkel je een economische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens de lessen kijk je kritisch naar de actualiteit en leer je de economische begrippen en om verbanden te herkennen tussen de begrippen en je eigen leefomgeving. Je hebt hierbij onder andere leesvaardigheid en rekenvaardigheid nodig. 

Geschiedenis en aardrijkskunde

Geschiedenis in de bovenbouw biedt je achtergronden bij de structuren en problemen van nu. De tweedejaars leerlingen brengen een bezoek aan het Oorlogsmuseum in Overloon. In 4 mavo bezoek je de Tweede Kamer in Den Haag. Daarnaast komen er diverse sprekers op school.

Bij het vak aardrijkskunde staan in de bovenbouw de thema’s internationalisering, klimatologie en geologie centraal. Je houdt presentaties over diverse onderwerpen en maken opdrachten gerelateerd zijn aan het eindexamen. Onze school beschikt over zonnepanelen en een eigen weerstation en met deze gegevens ga je aan het werk in de lessen.

Bètavakken

Op onze school kennen we de bètavakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Bij mavo is wiskunde een verplicht vak bij het profiel techniek en een keuzevak bij de overige profielen

Het vak wiskunde gaat over de wiskunde die je in het dagelijks leven kunt gebruiken. Je leert wiskundige vaardigheden zoals efficiënt rekenen, tabellen en grafieken maken en aflezen, werken met formules, meten en schatten. Ook leer je over statistiek en omgaan met statistische gegevens.


Bij scheikunde houd je je bezig met de samenstelling van stoffen en de veranderingen die zij kunnen ondergaan. Je leert over de verschillende stoffen en materialen en reacties en om wiskundig inzicht te koppelen aan chemische formules. Tijdens het vak natuurkunde gaat het onder andere over warmte, licht, elektriciteit, magnetisme, evenwicht en beweging. Met experimenten breng je de theorie in praktijk.

Bij biologie gaat het om bomen, planten, dieren en mensen oftewel alles dat leeft. Je leert waarom levende organismen zo belangrijk zijn en dat veel processen in de natuur zich vanzelf voordoen.

Cultuur

Bij het vak culturele en kunstzinnige vorming is ‘Kunst actief meemaken’ het doel van het vak. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van jou betrokkenheid, inzet, kennis en vaardigheden. Hierbij heb je een open en onderzoekende houding nodig.

En sta je graag op het podium, zing je de sterren van de hemel (of juist niet) of dans je het liefst de hele dag? Bij Passies & Dromen staan muziek, dans en theater bijna altijd op het programma. Samen met ervaren dansers, onze muziekdocenten en mensen uit de theaterwereld halen we het beste in jou naar boven, muzikant of acteur. 

Design & Innovation

Design & Innovation (D&I) is een vak voor het mavo en een keuzevak voor de overige leerlingen. In de onderbouw maak je kennis met basisbegrippen rond hardware en software. Je leert werken met digitaal lesmateriaal, tekstverwerkers, spreadsheets en presentatieprogramma’s. In de bovenbouw werk je met vakspecifieke programma’s zoals CAD, waarmee je op de computer ontwerpen kunnen maken.

D&I is een combinatie van technologie en media-vormgeving. Het vak bestaat uit theorie- en praktijkopdrachten waarbij de computer centraal staat. Je gaat aan de slag met 2D- en 3D-tekenmodules, bouwt een website, maakt een minifilm, legt een netwerk aan, maakt je eigen game of programmeren Legorobots. Onze school beschikt over een aantal 3D-printers, lasermachines en virtual reality apparatuur.