Soms heeft een leerling extra ondersteuning, aandacht of advies nodig. Onze school biedt gespecialiseerde zorg aan, onder aansturing van de ondersteuningscoördinator en/of orthopedagogen. Samen met ouders stemmen we af welke ondersteuning/begeleiding uw kind (tijdelijk) nodig heeft om goed te kunnen functioneren op school. 


Meer informatie hierover staat in het schoolondersteuningsprofiel.

Veelgestelde vragen

Welke faciliteiten krijgen kinderen met dyslexie?

Kinderen met dyslexie hebben recht op tijdverlenging, een aangepaste beoordeling bij spelling. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om gebruik te maken van het computerprogramma Kurzweil. Op dit moment draaien we in de brugklas een pilot met de inzet van dyslexiecoaches. Dit houdt in dat de brugklasleerlingen gekoppeld zijn aan een coach die met de leerling bekijkt wat hij of zij nodig heeft en hoe het gaat omtrent de dyslexie.

Welke hulp krijgen leerlingen die moeite hebben met lezen en spelling?

In de brugklas screenen we de leerlingen  op lees- en spellingsvaardigheden. Op basis van deze screening kunnen we leerlingen selecteren om deel te nemen aan ondersteuningslessen. Dit traject heeft vooral als doel om erachter te komen of er mogelijk sprake is van dyslexie.

Welke hulp is er voor leerlingen die moeite hebben met rekenen?

In leerjaar 1, 2 en 3 staat er wekelijks een rekenles in het lesprogramma van de leerlingen. Daarnaast vindt er een screening plaats in de brugklas op rekenvaardigheden. Op basis van die screening kunnen leerlingen geplaatst worden in een RT-rekenles. De RT-rekenles is ook beschikbaar voor leerlingen vanaf klas 2. Dit is bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie.

Welke hulp biedt de school op het gebied van sociale vaardigheden?

Op het gebied van sociale-emotionele ontwikkelingen bieden we op verschillende manieren ondersteuning. Van preventie tot individuele begeleiding. Hieronder vallen onder andere de volgende onderdelen:

  • omgangsprotocol naleven
  • Persoonlijke Ontwikkeling (PO) lessen
  • Rots en Water training
  • sociale vaardigheidstraining (SOVA) in de brugklas
  • faalangstreductietraining (FAR) in de brugklas
  • leerlingbegeleiding

Welke hulp ontvangen leerlingen die problemen hebben met plannen en organiseren?

De begeleiding op het gebied van plannen en organiseren start klassikaal met begeleiding vanuit de mentor. Wanneer er op dat gebied meer nodig is, kunnen we vanuit school een kortdurend groepstraject inzetten. We bieden als school geen huiswerkbegeleiding aan. Er is een huiswerkinstituut gevestigd in onze school. Ouders kunnen ervoor kiezen om deze begeleiding op te starten en bekostigen.

Welke begeleiding is er voor hoogbegaafde leerlingen?

Op dit moment hebben we op school geen specifiek aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. We hebben wel de mogelijkheid om verrijking te bieden binnen de flex-uren. Dit zijn twee lesuren in de week die leerlingen flexibel in kunnen vullen.

Welke mogelijkheden zijn er voor leerlingen met medische problemen?

Indien er bij een kind sprake is van een medisch probleem wat invloed heeft op het functioneren op school, dan maken we graag een afspraak met ouders. In een persoonlijk gesprek kunnen we samen verkennen wat de ondersteuningsvraag is en welke mogelijkheden school hierin heeft.

Hoe gaat school om met gedrag?

Onze gedragsverwachtingen staan omschreven in het omgangsprotocol. Op onze school handelen wij vanuit wat we belangrijk vinden. Dit is richtinggevend voor ons doen en laten. De kernwaarden verantwoordelijkheid, veiligheid en relatie vormen hierbij het uitgangspunt.

  • Klik hier om het omgangsprotocol te downloaden.