Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
 

Waarom Medezeggenschap?

Ouders en leerlingen zijn heel belangrijk voor het Elzendaalcollege. Immers, zonder ouders geen kinderen en zonder kinderen geen Elzendaalcollege. Het EC is ook voor u als ouder belangrijk. In de jaren dat uw kind op deze school verblijft, wordt de basis gelegd voor zijn of haar toekomst.
In de wet op de medezeggenschap onderwijs is daarom geregeld dat zowel ouders als leerlingen inspraak hebben in het dagelijks reilen en zeilen van hun school. Veel zaken worden centraal door “Den Haag” of door de Raad van Bestuur van OMO geregeld, maar voor met name zaken die het onderwijs en het leefklimaat in de school betreffen is de schooldirectie verplicht advies dan wel instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad (MR).

Wat doet de MR?

De MR is een volwaardige gesprekspartner van de schoolleiding, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies en verleent instemming voor zaken waarvoor dat wettelijk vereist is. Wanneer een school bijvoorbeeld wil fuseren of het onderwijs anders wil inrichten, moet de MR daarvoor instemming verlenen. Daarnaast keurt de MR de begroting, het taakbeleid, de lessentabel en het vakantierooster goed. Op alle fronten gaan ouders, leerlingen en personeel in overleg met de schooldirectie, met als doel het EC voor alle geledingen een prettige en inspirerende omgeving te maken.

Concreet

De medezeggenschapsraad van het Elzendaalcollege (MREC) bestaat uit 11 door de eigen geleding gekozen leden: 2 leerlingen, 3 ouders en 6 personeelsleden. De zittingstermijn is 2 jaar. De medezeggenschapsraad komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar. Afhankelijk van het onderwerp is de rector of zijn plaatsvervanger bij (een deel van) iedere zitting aanwezig om uitleg te geven. Ieder jaar treedt de helft van de leden af en stelt zich al dan niet herkiesbaar.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de MREC kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretariaat MREC, Roland Thonen

Postbus 44, 5830 AA Boxmeer

roland.thonen@elzendaalcollege.nl

Verkiesbaar stellen?

MR-ouders dragen actief bij aan een prettig en goed functionerend Elzendaalcollege. Iets voor u? Stelt u zich dan verkiesbaar voor de medezeggenschapsraad!

Heeft u belangstelling en wilt u graag meer weten over wat het MR-werk inhoudt, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via bovenstaande contactgegevens.

Samenstelling MREC 

Personeelsgeleding:

 • Dhr. Michel van den Heuvel
 • Mevr. Esther Hermans
 • Mevr. Hanneke Noij
 • Mevr. Eveline Sengers
 • Dhr. Willem Norbruis 
 • Dhr. Roland Thonen

Oudergeleding:

 • Mevr. Judith Gordon
 • Dhr. Harry Bongaerts
 • Dhr. Joop Polling

Leerlinggeleding:

 • Mevr. Gwen Vervoort
 • Dhr. Martijn Kanters

 

 

 

actueel boxmeer
actueel gennep
Elzendaalcollege BoxmeerElzendaalcollege